Kultura


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Sto godina Opere Narodnog pozorišta u Beogradu

Autor: Vladimir Jovanović

Monografija prof. Vladimira Jovanovića Sto godina Opere Narodnog pozorišta u Beogradu dragocena je koliko zbog toga što na odgovoran i akribilan način predstavlja javnosti...

1.100 RSD  880 RSD

Povratak bliskosti

Autor: Ratko Božović

Sve ličnosti koje su se našle u knjizi Povratak bliskosti bili su moji znalci ili prijatelji. Oni su mi ostali u živom sjećanju ne samo po svom stvaralaštvu već i po svojim životopisima...

1.100 RSD  880 RSD

O glumcu sa lutkom

Autor: Marijana Petrović

Knjiga će biti korisna svim kazališnim, pogotovo lutkarskim, praktičarima (glumcima, redateljima, dramaturzima, scenografima, kreatorima lutaka, kostimografima...

990 RSD  792 RSD

Ecce homo

Autor: Milija Belić

Ecce homo je knjiga maksima francusko-srpskog vajara, slikara i teoretičara umetnosti Milije Belića, koje su nastajale na marginama ostalih spisa, bilo kao sažeti poetski zapis, bilo kao „blesak istine” koji je valjalo zabeležiti...

800 RSD  640 RSD

Moji savremenici

Autor: Ratko Božović

Knjiga Moji savremenici suštinski je nastavak spisa Moje simpatije, koji se pojavio 2012. godine. I pored toga što je nedvosmislen, neophodno je odrediti se prema njenom naslovu...

990 RSD  792 RSD

Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta

Autor: Amra Latifić

Autorka knjige se opredelila za bogati informativni pristup, namenjen i stručnjacima, ali i široj publici sa ciljem da se iznova spozna značaj ove umetnosti u našoj sredini. Knjiga se preporučuje kao literatura u obrazovnim ustanovama koje se bave izučavanjem baleta i umetnosti. ...

880 RSD  704 RSD

Šta stvarno želiš? : principi holističke komunikacije

Autor: Zorica Tomić

Šta Ja mislim, da Ti misliš, da Ja mislim?ili Šta Ti misliš da Ja mislim, da Ti misliš? Koliko smo puta svi mi bili zbunjeni, nastojeći da svoj odnos sa drugom osobom regulišemo i razumemo, rukovodeći se ovom logikom?...

1.320 RSD  1.056 RSD

Glasik i kultura

Autor: Slobodan Gavrilović

Svi naši današnji problemi u državi i društvu su kulturološki, ne politički, jer imamo elitu koja je ubedljivo najslabija u poslednjih sedam-osam vekova...

550 RSD  440 RSD

Filozofija medija 3

Autor: Divna Vuksanović

Knjiga Filozofi ja medija 3 je, kao i prethodna dva rukopisa ovog trotomnog izdanja, nastala sabiranjem problemski srodnih tekstova objavljenih u naučnoj periodici i zbornicima radova s naučnih skupova u zemlji i regionu, održanih tokom proteklih nekoliko godina...

880 RSD  704 RSD

Knjiga o ćutanju

Autor: Zorica Tomić

Mi nismo samo svedoci i učesnici „komunikativnog delirijuma", koji se ospoljava u obavezi da komuniciramo i oglašavamo...

825 RSD  660 RSD

U traženju novog

Autor: Leon Kojen

Najrazvijenija strana srpske kulture između 1900. i 1914. bila je književnost, u koju su Rakić i Dučić, Pandurović i Dis, a zatim u prozi Veljko Milićević, Milutin Uskoković i Isidora Seku­lić prvi put uneli moderan duh, potpuno preo­brazivši malu provincijsku literaturu kakva je bila srpska početkom devedesetih godina 19. veka, posle rane smrti Vojislava Ilića. ...

1.100 RSD  880 RSD

Etika naučnog teksta

Autor: Dragan Pavlović

Ovo je grupa tekstova napisanih u poslednje dve godine, a tiču se konkretnih etičkih problema objavljivanja u nauci. ...

550 RSD  440 RSD

Igra ili ništa

Autor: Ratko Božović

Tekstove iz teorije kulture koje sam objavio nekoliko godina unazad, pretežno u beogradskom časopisu Kultura, sabrao sam u spisu Igra ili ništa. Kao što se iz naslova vidi, u središtu moje pažnje je igra. To je ona ista tema koja me je uzimala pod svoje od vremena kada sam napisao knjigu Metamorfoze igre, koja je objavljena 1972. godine, a koju sam, potom, nastavio da istražujem u ciklusu ogleda koje sam dvadesetak puta izgovorio na Trećem programu Radio Beograda.

748 RSD  598 RSD

Sponzorstvo u kulturi

Autor: Danica Pavlović Šiljeg

Studijа Dаnice Pаvlović Šiljeg i nа teorijskom i nа istrаživаčkom plаnu nа originаlаn nаčin, preko sponzorstvа kаo multimedijske forme komunikаcije...

702 RSD  562 RSD

Bonton starenja ili demanti o starenju

Autor: Radmila Pecija Urošević

Starost ne mora biti tužna i teška, naprotiv, ona može biti „zlatno doba života“ – to nam ovom knjigom jasno poručuje Radmila Pecija Urošević. Štaviše - kakva će ta starost biti zavisi od nas samih...

0 RSD

Postmoderna teorija i film na primeru kinematografije Kventina Tarantina

Autor: Ljubomir Maširević

Knjiga ima za cilj da predstavi postmodernu društvenu teoriju i pokaže njene implikacije na primeru kinematografi -...

0 RSD

Ideja o glumi : Performativni artekosmizam

Autor: Amra Latifić

Amra Latifić u knjizi Ideja o glumi: performativni artekosmizam razrađuje na provokativan i interdisciplinaran način umetnost glume...

660 RSD  528 RSD

Filozofija medija 2

Autor: Divna Vuksanović

Knjiga Filozofija medija: ontologija, estetika, kritika II dr Divne Vuksanović predstavlja nastavak promišljanja fi lozofskihproblema, apliciranih na sferu medija i tzv. „medijske kulture“....

770 RSD  616 RSD

Non finito

Autor: Iva Draškić Vićanović

Umetničko delo može ostati nedovršeno, a da ipak bude estetski relevantno. Zašto kažemo «ipak»? Kao da a priori isključujemo mogućnost umetničke, estetske vrednosti ako je delo nedovršeno....

550 RSD  440 RSD

Biblioteke XXI veka

Autor: Jasmina Ninkov

Krаj de­vet­nа­e­stog i po­če­tаk dvа­de­se­tog ve­kа je vre­me si­ste­mаt­skog osni­vа­njа jаv­nih bi­bli­o­te­kа (či­tа­li­štа). Do­stup­nа аk­tu­el­nа pe­ri­o­di­kа, po­seb­no ber­zаn­ske in­for­mа­ci­je, po­tre­bа zа in­for­mi­sа­no­šću...

550 RSD  440 RSD

Tišina dokolice

Autor: Ratko Božović

Autor je desetine i desetine kulturoloških i antropoloških tema, u sažetoj formi, obradio i prevrednovao. U ovoj knjizi se neposrednije određuju i pojmovi: dokolica, igra, mit, tradicija, mentalitet, jezik, dijalog, knjiga, istina, nauka, obrazovanje, moral, politika, komunikacija, žena, romantika, kritika, ketman, humor, moda, fotografija, kič, pornografija, grad, reklama, nasilje, grafiti, palanka, balkanizam, siromaštvo, dosada, mobing, karijerizam, snobizam i boemija.

990 RSD  792 RSD

Filozofija medija

Autor: Divna Vuksanović

„Knjiga dr Divne Vuksanović, Filozofija medija: Ontologija – estetika – kritika, predstavlja naučnu studiju koja interdisciplinarno ukršta opštu estetiku s teorijom kulture i medija.."...

550 RSD  440 RSD