Sociologija


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Ženska borba; 150 godina borbe za slobodu, jednakost i sestrinstvo

Autor: Marta Bren, ilustracije: Jeni Jurdal

Pre 150 godina, život žena bio je veoma različit od današnjeg; one nisu mogle da donose odluke o svom telu, da glasaju ili da zarađuju novac za sebe. Kada su se rodile roditelji su bili glavni, zatim muževi.

1.990 RSD  1.390 RSD

Fašizam : sociološko-istorijska studija

Autor: Todor Kuljić

U teorijskom aparatu misli o fašizmu i u razlikovanju važnog od nevažnog u prošlosti prelama se idejnopolitičko opredeljenje, manje ili više upadljivo. Sa urušavanjem evropskog socijalizma oslabio je uticaj marksističke misli i narasla šarolikost novih pristupa fašizmu.

1.320 RSD  1.056 RSD

Sport u službi socijalizma: Jugoslovensko iskustvo 1945-1953

Autor: Nikola Mijatov

U socijalističkoj Jugoslaviji sport je zauzimao jednu od krucijalnih pozicija. Značaj tog fenomena Nikola Mijatov sagledava na različitim aspektima, ali taj značaj najuočlјiviji je na polјu vrhunskog sporta...

1.920 RSD  1.584 RSD

Episilogion

Autor: Vladimir Stanković

Radi toga što vreme, između ostalog, proizvodi zaborav, ovo delo koje je nastalo da bi se dokazalo da se od dve ideje može napraviti jedan predmet, pod uslovom da se odredi šta je subjekat a šta predikat, posvećujem onima koji su ga odobrili...

990 RSD  792 RSD

Geometrija mišljenja

Autor: Ratko Božović

Podsticaj za objavljivanje spisa Geometrija mišljenja nastao je posle pokušaja celovitijeg tumačenja fenomena dijaloga. Dijalog, sada i ovde, video sam kao pretpostavku za utemeljenje slobodne i kritičke javnosti...

990 RSD  792 RSD

Popularna kultura

Autor: Ljubomir Maširević

Knjiga Popularna kultura namenjena je studentima osnovnih i master studija, kao i široj publici koja je zainteresovana za kritički orijentisane studije popularne kulture...

990 RSD  792 RSD

Metodika nastave sociologije

Autor: Snežana Dačić, Zorica Kuburić

Metodika nastave sociologije kao nastavni predmet ima za cilj da pripremi studenta sociologije da samostalno održi nastavni čas, da uđe u proces sticanja vlastitog iskustva putem praktične primene teorijskih znanja. Pre nego što dobije tu priliku da stoji pred učenicima u ulozi nastavnika, potrebno je da se upozna s teorijom i detaljnim uputstvima o pripremi za nastavu do njene realizacije i evaluacije.

880 RSD  704 RSD

Grad, arhitektura, društvo

Autor: Vera Backović

U knizi Grad, arhitektura, društvo razmatraju se promene koje najstaju u (gradskom) prostoru u industrijskom i postindustrijskom društvu, kao i na koji način se menja uloga i praksa urbanizma i arhitekture

660 RSD  528 RSD

Džentrifikacija kao socioprostorni fenomen savremenog grada

Autor: Vera Backović

Proces džentrifikacije predstavlja vidljiv fenomen preobražaja savremenih gradova, koji sažima nekoliko ključnih dimenzija urbane transformacije...

770 RSD  616 RSD

Socijalna održivost grada : izazovi neoliberalne urbane politike

Autor: Anđelka Mirkov

Knjiga „Socijalna održivost grada: izazovi neoliberalne urbane politike“ Anđelke Mirkov nudi naučno zasnovano čitanje fenomena socijalne održivosti grada na različitim nivoima: konceptualnom, metodološkom, empirijskom, strateškom...

770 RSD  616 RSD

Analiza sadržaja u sociologiji

Autor: Željka Manić

990 RSD  792 RSD

Identitet(i) i mentalna bolest : analiza priča specijalnih pacijenata o sebi i drugima

Autor: Milana M. Ljubičić

Pionirska studija o identitetu mentalno obolelih lica kod nas.Njen značaj je utoliko veći jer tretira njihovu posebnu kategoriju – neuračunljive izvršioce protivpravnih dela. ...

880 RSD  704 RSD

Postkonfliktno društvo i svakodnevnica žena

Autor: Ivana Milovanović

Ova studija je jedno teorijski i metodološki dobro utemeljeno sociološko proučavanje koje pomera naša saznanja ka dubljem razumevanju svakodnevnog života, posebno žena...

0 RSD

Socijalna ekonomija : pojam i praksa u Srbiji

Autor: Slobodan Cvejić

Ova knjiga je rezultat mog višegodišnjeg bavljenja problemima socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva...

770 RSD  616 RSD

Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka

Autor: priredio Mladen Lazić

Studija Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka zasnovana je na pažljivo konstruisanom teorijsko-metodološkom okviru, koji svoju validnost i relevantnost potvrđuje već skoro tri decenije, istovremeno se obogaćujući kako novim teorijsko-komparativnim saznanjima, tako i sve širom empirijskom građom...

770 RSD  616 RSD

Kultura rađanja

Autor: Nada Sekulić

Teorijski okvir za istraživanje prezentovano u ovoj knjizi cinili su Fukoovi (Foucault) radovi o biopolitici i seksualnosti (1990, 1997, 1998, 2009), fenomenološki pristup ženskom telesnom iskustvu Marion Jang (Marion Young) (1990, 1995, 2005), Meril Tua (Meril Toi), Ašer (Ussher) (2005), zasnovan na novoj paradigmi studija telesnosti koja se razvija pod uticajem MerloPontijeve...

770 RSD  616 RSD

Molitva osame

Autor: Rako Božović

U ovoj knjizi, pored ostalog, autor se određuje prema pojmovima: civilizacija, kultura, umetnost, nauka, religija, tehnika, priroda, utopija, nada, sloboda, intelektualci, tabloidi, celetoidi, sreća

990 RSD  792 RSD

Društvo i gradovi : između lokalnog i globalnog

Autor: Mina Petrović

U periodu savremene globalizacije, proces glokalizacije države ponovo afirmiše ideju lokalno zasnovanog razvoja. ...

825 RSD  660 RSD

Organizacije i (post)moderno društvo

Autor: Dušan Mojić

Društvena stvarnost savremenih organizacija sve je složenija i zanimljivija za naučno proučavanje...

715 RSD  572 RSD

Tanatopolitika : sociološkoistorijska analiza političke upotrebe smrti

Autor: Todor Kuljić

Predmet knjige je politička upotreba smrti, leša i groba....

1.100 RSD  880 RSD

Postmoderne populacione studije

Autor: Mirjana Bobić

Studija Mirjane Bobić dolazi u pravom trenutku, kako bi se naša nedovoljno demografski obrazovana društvena, politička i naučna javnost upoznala sa najnovijim kretanjima i saznanjima na ovom polju...

702 RSD  562 RSD

Anatomija desnice

Autor: Todor Kuljić

Nakon svake nove knjige neizbežno se osvrćem unazad. I nakon desete knjige, uvek isti osećaj da još nisam napisao svoju najbolju knjigu. Ali mislim da sam se profilisao kao sociološki pisac....

990 RSD  792 RSD

Tranzicija - odakle i kuda?

Autor: Vera Vratuša

Ova monografi ja je snažno autorsko delo u kome se, na sistematski način i iz osobene teorijske perspektive, izlažu najvažnije koncepcije i činjenice koje se tiču tranzicije društva, kakvo je i naše....

864 RSD  691 RSD

Prilagođavanje

Autor: Đokica Jovanović

Iako autor svoju knjigu vidi samo kao „prilog aktuelnoj debati o modernizacijskim tegobama Srbije“, ona predstavlja neuporedivo više od toga....

1.320 RSD  1.056 RSD

U vrtovima dodira

Autor: Zoran Jovanović

U vrtovima dodira (Primalna komunikacija), u okviru dve tematske celine: Teorijsko-metodološke i istorijske pretpostavke za konstituisanje nauke o komunikacijama i Logičko-gnoseološke osnove ...

756 RSD  605 RSD

Između sela i grada

Autor: Dušan Mojić

Osnovni cilj ovog istraživanja bilo je otkrivanje osnovnih karakteristika društvenog položaja i vrednosnih orijentacija gradske i seoske omladine u Srbiji početkom trećeg milenijuma, te uporedna analiza njihovih sličnosti i razlika. ...

594 RSD  475 RSD

Mladi - Naša sadašnjost

Autor: Grupa autora

Studija koja je pred vama predstavlja jedan deo rezultata prvog, kvantitativnog dela projekta koji se bavi mladima kao akterima društvenih integracija....

972 RSD  778 RSD

Čovek i alkohol u društvu

Autor: Slađana M. Dragišić Labaš

Autorka je u studiji Čovek i alkohol u društvu – od podsticanja do odbacivanja kroz različite sociološke i kulturološke teorije nastojala da posmatra i objasni početak upotrebe alkohola,...

891 RSD  713 RSD

Sećanje na titoizam

Autor: Todor Kuljić

Ova knjiga je nastavak istraživanja sećanja koja su izneta u mojim prethodnim knjigama: Prevladavanje prošlosti (2002), Kultura sećanja (2006), Sociologija generacije (2009)....

935 RSD  748 RSD

Proširena porodica u Srbiji

Autor: Vesna Miletić-Stevanović

Studija predstavlja prvu i najpotpuniju studiju koja se bavi fenomenom jednog prelaznog i prolaznog oblika porodice, koji je u situaciji društvene transformacije u Srbiji dobio...

756 RSD  605 RSD